Bedre skole nr. 4 -2016

leder

75 prosent ferdig

Den generelle delen av læreplanverket kom i 1993 og har overlevd både Kunnskaps- løftet og ny formålsparagraf. Når denne nå skal fornyes, så har det vært grunnlag for engasjement, ettersommange ser den generelle delen som en siste skanse for mange av skolens viktige oppgaver og verdier. På et debattmøte om læreplanens generelle del i oktober hadde næringslivsleder Johan H. Andresen et innlegg der han blant annet ga uttrykk for hva han ønsket at den reviderte generelle delen av læreplanen skulle bidra til. Ett av ønskene var å få fram ungdom som, når de har utviklet et produkt som bare er 75 prosent ferdig, lanserer det likevel. Det fine med dette utsagnet er at man må bruke litt tid for å finne ut omman er enig eller ikke. For 75 prosent ferdig høres ikke uten videre så positivt ut – vi trenger for eksempel ikke NAV-reformer eller signalanlegg for tog som er 75 prosent ferdige. Men det Andresen etterlyser er neppe uferdige produkter, kanskje heller det å stimulere det konkurrerende mennesket, de som vil være tidlig ute for å ta innersvingen på konkurrentene – eller i en mer positiv fortolkning, det entusiastiske og utålmodige mennesket? Utsagnet kan altså tolkes i ulike retninger, og noen av dem ligger ikke så fjernt fra læreplanens generelle del. Å lansere noe som er 75 prosent ferdig betyr at man er i et miljø der det er lov å prøve og feile. Overlege Trond Diseth hadde et innlegg på det samme debattmøtet, der han påpekte at antallet ungdom som blir henvist til sykehus på grunn av stressrela- terte plager ser ut til å være dramatisk økende, og at skolen sannsynligvis er en viktig faktor i ungdommers stressplager. En skole der elevene opplever et konstant press fra stadige målinger og tester, vil neppe utvikle mennesker som tør å lære gjennom å feile, risikovillige mennesker. Eller kanskje vi snakker om det samarbeidende mennesket her? Å lansere noe som er 75 prosent ferdig kan bety at du setter din lit til at utprøving, tilbakemeldinger og gode råd fra andre er det som må til for å komme videre. Elever som lærer å utvikle ideer kollektivt i skolen vil sannsynligvis fortsette å samarbeide med andre også når de kommer ut av skolen. Og til slutt, kanskje det kan tolkes som en erkjennelse av at ingen ting noen gang vil bli 100 prosent. Bra nok er godt nok.

BEDRE SKOLE

Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo E-postadresse: bedreskole@udf.no Tlf.: 24 14 20 00

Ansvarlig redaktør: Tore Brøyn tore.broyn@udf.no tlf.: 24 14 23 52 Abonnement/annonser: Hilde Aalborg ha@utdanningsnytt.no tlf.: 91 19 99 89 Bedre Skole kommer ut fire ganger i året. Godkjent opplagstall pr. 2. halvår 2015 og 1. halvår 2016: 107 972. Årsabonnement 2016: Kr 380,– for vanlig abonnement. Gratis for medlemmer av Utdanningsforbundet. Løssalg kr 98,–. Bedre Skole er medlem av Fagpressen og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet oppfordres til å ta kontakt med redaktøren. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen.

Layout: Melkeveien Designkontor Trykk: Ålgård Offset AS ISSN 0802-183X

Forsideillustrasjon: fotolia.com og Melkeveien Designkontor

Made with