Yrke nr. 4 - 2016

TEMA TRUET AV NEDLEGGELSE

OSLO Direktoratet sier de har stor forståelse for at deres forslag omnedleggelse skaper engasjement, men fastholder at interiør og utstillingsdesign er for lite kjent og verdsatt i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet: Faget er for lite kjent og verdsatt

– Våre anbefalinger bygger på at vi skal utdanne fagarbeidere som arbeidslivet etterspør i dag og i framtiden. Selv om interiør og utstillingsdesign er et popu- lært tilbud blant elevene, mener vi det er for lite kjent og verdsatt i arbeidsli- vet. Vi ser for eksempel at bransjen har tradisjon for å ansette personer uten formell kompetanse, og at mange av de som ønsker seg dette som yrke går videre til høyere utdanning, sier Anne Katrine Kaels, avdelingsdirektør i avde- ling for fag- og yrkesopplæring til Yrke. Hun viser til at direktoratet har måttet veie ulike hensyn opp mot hverandre. – Vi prioriterer i våre anbefalinger at elevene får en utdanning der det er gode muligheter for jobb etterpå, sier hun. INNSPILL Kaels sier at Faglig råd for design og håndverk (FRDH) har fått flere innspill som gjelder interiør og ut- stillingsdesign etter at anbefalingene ble sendt Kunnskapsdepartementet. – Rådet har oversendt innspillene til departementet og har også drøftet anbefalingene i et møte med depar- tementet. Det er departementet som nå vurderer hva som skal sendes på høring. Forslag til ny tilbudsstruktur vil bli sendt på høring våren 2017, sier Kaels. Gunleik Rostøl, som sitter i faglig

råd for design og håndverk (FRDH) på vegne av Utdanningsforbundet sier til Yrke at han er opprørt over Udirs forslag. – Dette er veldig annerledes enn det faglig råd kom fram til, sier Rostøl som er lærer på Sam Eyde videregående.

– Svaret på hva som er relevant for arbeidslivet, er svært nyansert. Mange av våre elever får arbeid etter å ha vært utplassert i YFF. Den kon- krete bestillingen til oss i FRDH var å undersøke våre utdanningers relevans for arbeidslivet. Jeg tror at vi på inte- riør og utstillingsdesign ikke har klart å kommunisere behovet for oss godt nok, sier han.

NYANSERT Han er overrasket over at eget fag er som han sier «skvises ut».

Gunleik Rostøl sier at mange av elevene på interiør og utstillingsdesign ikke er modne for studiespesialisering som 16-åringer.

11

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with