Yrke nr. 4 - 2016

TEMA TRUET AV NEDLEGGELSE

• Vg3 salgsfaget: Ivaretas. Innføre valgbare fordypningsområder i læreplanen. Endre navnet til handelsfaget. • Vg3 IKT-servicefaget: Ivareta faget i nytt program for IKT- og mediefag. • Vg3 sikkerhetsfaget: Ingen endring. Avklare mot private tilbud. • Vg3 logistikkfaget: Ivareta faget. Vurdere behovet for valgbare for- dypningsområder i læreplanen. • Vg3 yrkessjåførfaget: Dele fagbrevet i to nye, et fagbrev for persontrans- port og et fagbrev for godstransport. Be om innspill for eget fagbrev for lette kjøretøy. MEDIEPRODUKSJON Medier og kommunikasjon ble opprettet som yrkesfaglig program i 1999. I 2013 bestemte Kunnskapsdepartementet at tilbudet skulle flyttes til studieforbered- ende, gjeldende fra skoleåret 2016/17. Samtidig ble fagene fotograf, medie- grafiker og mediedesigner (fagene på medieproduksjon) lagt midlertidig til design og håndverk. Vg1 • Vg1 medieproduksjon: Legges ned. Det opprettes nytt program for IKT- og mediefag. Vg2 • Vg2 medieproduksjon: Videreføres i nytt program for IKT- og mediefag. Vg3 • Mediedesign: Legges ned. Elementer av faget ivaretas i mediegrafikerfaget. • Fotograf: Vurderes som tilstrekkelig relevant. • Mediegrafiker: Lyd-, film- og video- teknikk skilles ut i et eget lærefag. Mediegrafikerfaget rettes tydeligere mot grafisk produksjon og nettpro- duksjon. Elementer av faginnholdet fra mediedesign tas inn. NYE FAG • Film- og videoteknikk: Opprettes som nytt lærefag. • Faglig råd medier og kommunika- sjon (FRMK) vurderer om det er nytt grunnlag for fag som scenearbeid og spilldesign, og nytt lærefag i lyd- og

videoteknikk: Utdanningsdirektora- tet avventer forslag fra rådet.

blir femårig for å møte nye krav. • Vg2 barne- og ungdomsarbeider: Ingen endringer. • Vg2 fotterapi og ortopediteknikk: Igjen endringer. • Vg2 helsearbeider: Ingen endringer. • Vg2 helseservice: Opprettes valgfrie programfag i helsesekretær, tann- helsesekretær og apotekteknikk. • Vg2 hudpleie: Flyttes til nytt program for frisør, hudpleie og blomster- dekorering. Vg3 • Vg3 ambulansefag og portørfag: Ny opplæringsmodell for ambulanse kommer. For portørfaget (opprettet i 2015) foreslås det ingen endringer. • Vg3 barne- og ungdomsarbeider: Direktoratet har ikke nok informa- sjon til å vurdere om faget er tilstrek- kelig relevant og verdsatt i arbeids- livet. Ulike alternativer belyses i ny høring. • Vg3 fotterapi og ortopediteknikker: Vurderes som tilstrekkelig relevante. • Vg3 helsefagarbeider: Vurderes som tilstrekkelig relevant. • Vg3 apotekteknikk, Vg3 helse- sekretær og Vg3 tannhelsesekretær: Anbefaling om at det vurderes å inn- føre praksiskrav på Vg3 i yrkesutdan- ninger med treårig løp som fører til autorisasjon som helsepersonell. • Vg3 hudpleier: Videreføres i Vg2 hudpleie i nytt program for frisør, hudpleie og blomsterdekorering. Vg2 og Vg3 som foreslås flyttes til helse- og oppvekstfag: • Vg2 aktivitør og Vg3 aktivitør ELEKTROFAG Vg1 • Vg1 elektrofag: Ingen endring. Vg2 • Vg2 automatisering: Ingen endring. • Vg2 data og elektronikk: Nytt navn Vg2 datateknologi og elektronikk. • Vg2 elenergi: Nytt navn Vg2 elenergi og e-kom. • Vg2 flyfag: Ingen endring. • Vg2 kulde- og varmepumpeteknikk: Faget endres til Vg2 varmepumpe- og ventilasjonsteknikk.

RESTAURANT- OG MATFAG Vg1 • Vg1 restaurant- og matfag: Ingen endringer. Vg2 • Vg2 kokk- og servitørfag: Ingen endringer. • Vg2 matfag: Splitte dagens Vg2 og opprette Vg2 baker og konditor, Vg2 mat og prosess og Vg2 kjøttfag. Vg3 • Institusjonskokk: Endre navnet til ernæringskokk. • Kokk: Ingen endringer. • Servitør: Ingen endringer. • Baker: Videreføres i nytt Vg2 baker og konditor. • Konditor: Videreføres i nytt Vg2 baker og konditor. • Kjøttskjærer: Videreføres i nytt Vg2 kjøttfag. • Pølsemaker: Videreføres i nytt Vg2 kjøttfag. • Slakter: Videreføres i nytt Vg2 kjøttfag. • Industriell matproduksjon: Videre- føres i nytt Vg2 mat og prosess. An- befaler valgbare fordypningsområder i læreplanen. • Butikkslakter: Slås sammen med sjø- mathandler i ny Vg3 ferskvarekokk. Lærefaget skal rekruttere fra Vg2 kokk- og servitørfaget. • Sjømathandler: Slås sammen med butikkslakter i ny Vg3 ferskvarekokk. Lærefaget skal rekruttere fra Vg2 kokk- og servitørfaget. • Sjømatproduksjon: Legges ned og blir en del av Vg3 industriell mat- produksjon som valgbart fordyp- ningsområde. HELSE- OG OPPVEKSTFAG Vg1 • Vg1 helse- og oppvekstfag: Ingen endringer Vg2 • Vg2 ambulansefag: Ny opplærings- modell fremmes som egen sak uten- om gjennomgangen av tilbudsstruk- turen. Kan bli aktuelt at utdanningen

13

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with