Yrke nr. 4 - 2016

NYHETSREPORTASJE FAGSKOLEN

FAKTA FAGSKOLEN INNLANDET • Tilbyr utdanninger innen bygg og anlegg, elektro, helse- og oppvekstfag, datateknikk, landbruksfag, teknikk og industriell produk- sjon og økonomi og ledelse. • Fagskolen Innlandet har lokale utdanningstil- bud i Hedmark, Akershus, Buskerud og Tele- mark, og har studenter fra alle landets fylker. • Fagskolen Innlandet tilbyr også nettbasert utdanning. Studenter som tar nettbasert utdanning deltar på samlinger, i tillegg til undervisning og arbeid gjennom lærings- plattformen Fronter. • Skolen ligger i Gjøvik, rett utenfor sentrum. Nærmeste nabo på campus er NTNU i Gjøvik (tidligere Høgskolen i Gjøvik), og det er over 4000 studenter på området.

• Skolen flyttet høsten 2012 inn i fullstendig renoverte lokaler med moderne auditorier og grupperom. • Fagskolen Innlandet er den eneste fagskolen i landet som tilbyr utdanning i logistikk og transport, bygningsvern, bygg og treteknikk og forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. • Fagskolen Innlandet har også flere unike studietilbud innen landbruk, og utdanner agroteknikere innen områder som husdyr- produksjon for fjellandbruk, planteproduk- sjon og driftsledelse, natur- og kulturbasert entreprenørskap og sauehold og foredling av naturbaserte råvarer. • Skolen har et eget opplegg for de studentene som sliter med lese -og skriveproblemer.

Rektor Kari Nordskogen ved Fagskolen Innlandet.

sjen i innlandet, og Fagskolen Innlan- det er god på byggtekniske fag. Det kommer studenter til Gjøvik fra hele landet. Vi har allerede et godt grunnlag når det gjelder lærerkrefter, i tillegg til at vi vil leie inn lærere fra de andre høyskolene. Her har vi allerede en liste over hvilke ressurser vi ønsker å bruke, svarer Bjørge. DANMARK OG SVERIGE Prosjektlede- ren håper dette er starten på noe som blir en omfattende høyskolerettet yr- kesutdanning. – I Sverige og Danmark har dette vært vanlig i mange år. I Norge har det vært et klart skille mellom fagskoler og høyskoler, mens det i disse landene har vært en mer sømløs utdanningsvei. Dette har gitt yrkesutdannede mulig- heten til å gå videre med utdanningen. Det er på tide at Norge kommer etter. Og ingen er bedre rustet til å gi fagut- dannede en høyskoleutdanning enn fagskolene. Trond Bjørge ønsker også at yrkes- fag får en større plass på agendaen når yrkes- og studieveiledere og andre skal fortelle ungdom om hvilke muligheter som finnes. – Det er et stadig større fokus på dette hos industri og næringsliv. De

forteller om et stort behov for fagut- dannede med yrkeserfaring. Det er derfor viktig at veilederne har større fokus på yrkesfag. Uansett hvordan samfunnet utvikler seg, vil det alltid være behov for fagutdannede. STATUS Bjørge, som selv er påtenkt en lærerrolle på høyskolestudiet for byg- geplassledere, mener dette i veldig stor grad handler om yrkesfagenes status. – Vi mener fagskolepoengene må likestilles med studiepoengene fra høyskoler. Mange bedrifter ønsker seg først og fremst fagskoleutdannede fordi disse har en bred praksis og yrkeser- faring i tillegg til utdannelsen. Det er viktig at lederutdanningen blir mer praktisk rettet så lederen på byggeplas- sen faktisk snakker samme språk som de han skal styre. Han er spent på hva NOKUT ender opp med som avgjørelse. – Dette er en prinsippsak fordi in- gen fagskoler tidligere har søkt om å få høyskolestatus på sine studier. Jeg er også spent på hva stortingsmeldingen om fagskoler vil si når den kommer. Om reglementet endres slik at vi også kan gi bachelorutdannelse tviler jeg på, men meldingen vil sikkert si noe om finansiering av skolene. I dag er det

fylkeskommunene som står økonomisk ansvarlige, og om det også blir tilfelle i fremtiden vet vi ikke. FREMTIDEN Rektor Kari Nordskogen har vært tett på prosessen om å søke oppstart av bachelorstudium siden ar- beidet startet for halvannet år siden. – Dette er fremtiden fordi det er dette næringslivet etterspør. Det er viktig at fagskolen holder seg oppdatert til enhver tid og kan levere det nærings- livet ønsker, sier hun. Rektoren er spent på stortingsmel- dingen som kommer senere i år. – Den vil si ganske mye om fag- skolene generelt, men vi håper mel- dingen sier noe om hvordan vi skal sikre kvaliteten i tilbudet, hvordan fagskolene skal utvikle seg videre og ikke minst finansieres. Selv om ikke stortingsmeldingen konkret sier noe om at fagskolene skal få anledning til å gi bachelortilbud, så er det viktig at vi får en statusheving slik at høyere yrkesfaglig utdanning sidestilles med høyere akademisk utdannelse. Det som står i stortingsmeldingen vil ikke påvirke søknaden vår til NOKUT, fordi vi har søkt dem som en vanlig høyskole gjennom HUY AS som seks fagskoler har gått sammen om å etablere.

19

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with