Yrke nr. 4 - 2016

NYHETSREPORTASJE FAGSKOLEN

OSLO Statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskaps- departementet vil overlate til NOKUT å avgjøre om Fagskolen Innlandet har kompetanse til å tilby en bachelorutdanning. – STYRKER FAGSKOLENE I STATSBUDSJETTET

Det er en stor utdanningsinstitusjon Kari Nordhagen er øverste leder for. – Fagskolen Innlandet er med sine 1100 studenter og cirka 60 lærere den største tekniske fagskolen i Norge. Cirka 80 prosent av studentene våre er deltidsstudenter, forteller hun. HALVT ÅR Søknaden er sendt NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdan- ningen) som er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskaps- departementet. NOKUT har et eget styre som beslutningsorgan, og det er de som skal ta den endelige avgjørels- en på om HYU AS får godkjent bygge- lederutdanningen. – Søknadsfristen var 15. september, og søkeren har krav på svar senest et halvt år senere. Det vil si 15. mars, men svaret kommer gjerne tidligere, sier førstekonsulent Silje Fagerhaug i NOKUT til Yrke. Hun forteller at alle søknader går gjennom en omfattende saksbehand- ling. VURDERING – Prosessen er relativt omfattende, spesielt når det gjelder nye institusjoner. Først skal søknadene gjennom en administrativ vurdering for å se om alle krav er fulgt. Dette er grunnleggende for at saken sendes videre. Deretter blir søknadene gjen- stand for en vurdering av sakkyndige som har faglig kompetanse på nivået. De sakkyndige leverer deretter en inn- stilling som skal behandles av styret, sier Fagerhaug. NOKUT får mange søknader om godkjenning av nye studier, men Silje Fagerhaug forteller at det ikke er noen kvoter for hvor mange søknader som skal godkjennes. – Alle søknader som oppfyller kra- vene blir godkjente. Den økonomiske biten må man søke departementet om, mens Statens Lånekasse står bak den økonomiske støtten til studenten, forklarer hun.

Til Yrke sier han at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett foreslår at fag- skoleutdanningen styrkes. Haugstad henviser til fagskoleloven som sier at fagskoleutdanning har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. – En bachelorutdanning er derfor i utgangspunktet på universitets- og høyskolenivå og sorterer dermed inn under universitets- og høyskoleloven. Hvorvidt Fagskolen Innlandet har kompetanse til å gi en bachelorutdan- ning er det imidlertid opp til NOKUT å avgjøre, mener statssekretæren. Han sier samtidig at regjeringen mener det er et stort behov for fagsko- leutdanningen. – Derfor har vi foreslått en betyde- lig styrking av fagskoleutdanningen i forslaget til statsbudsjett for 2017. Vi vil også legge frem en stortingsmelding om fagskoleutdanning før jul. – Stortingsmeldingen vil blant annet se nærmere på skjæringsfeltet mellom TILBYR NETTBASERT UTDANNING Norges Eiendomsakademi (NEAK) tilbyr også utdanning for byggeledere. En un- dervisning som er nettbasert kombinert med frivillige samlinger, og som gir 30 studiepoeng. På nettsiden sin skriver NEAK at deres byggelederutdanning er tilpasset de med svennebrev, som tømrere, murere eller rørleggere. Utdanningen deres er delt opp i bedriftsledelse og faglig ledelse.

fagskoleutdanning og utdanning fra universiteter og høyskoler. Den vil omhandle alle deler av fagskolenes virksomhet. Vi ønsker å bidra til å heve kvaliteten på utdanningene og gjøre det lettere å gå over fra fagskoleutdanning til universitets- og høyskoleutdanning, sier Haugstad som ikke vil gå nærmere inn på innholdet i meldingen.

Statssekretær Bjørn Haugstad (H) for- teller at regjeringen styrker fagskolene i statsbudsjettet, og at det senere i år kommer en egen stortingsmelding om fagskolene.

– Med kompetanse om økonomisk le- delse, markedsføringsledelse og perso- nalledelse, kan du starte ditt eget firma og skape din egen karrière. Utdan- ningen åpner også for videre studier innenfor taksering, prosjektledelse el- ler eiendomsforvaltning, skriver NEAK i omtalen av studiet.

20

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with