Yrke nr. 4 - 2016

NYHETSREPORTASJE FAGSKOLEN

Bransjeprofil: – På høy tid med høyskole

OSLO Jørgen Hals har bekledd en rekke lederroller i store norske entreprenørselskaper og jobbet med å heve kompetansen på byggeledere. Hanmener det er på høy tid at byggeledelse og yrkesfag får sitt høyskoletilbud.

TEKST TORE KUBBERØD

– Byggelederrollen innehas på de fles- te norske byggeplasser av en tidligere håndverker eller ingeniør uten prak- tisk utdannelse når det gjelder å lede arbeidet på en byggeplass. Dette er en tung og ansvarsfull stilling. Byggelede- ren er prosjektets oljekanne, som skal sørge for at prosjektet glir smertefritt. Vedkommende kan fort havne i en si- tuasjon hvor han eller hun kan bli stilt til ansvar. Jo bedre kompetansegrunn- lag byggelederen har, jo større sjanse er det for at man unngår alvorlige si- tuasjoner, sier Jørgen Hals som mens han holdt kurs for byggeledere trakk fram følgende viktige egenskaper hos en dyktig byggeleder: – Kravet om faglig dyktighet har ofte veid tyngst, men det er vel så viktig at vedkommende har gode kommunikasjonsevner, er strukturell, løsningsorientert og beslutningsdyktig. Dersom byggelederen også ser løsnin- ger i stedet for begrensninger og at han også har byggherrens tillit til å ta viktige avgjørelser raskt, så har du en god byggeleder. KURS Hals er i dag prosjektleder og konsulent hos Atkins Norge AS. Et selskap som er en del av et multinasjo- nalt konsern med konsulentselskaper innen prosjektledelse og engineering i en rekke land. Han har det siste tiåret hatt ledende stillinger hos flere av lan-

dets største entreprenører som Skan- ska, AF Gruppen og Peab. I løpet av tiden han var ansatt hos Skanska og AF Gruppen bidro Jørgen Hals til en kompetanseheving hos byggeledere. – I regi av Tekna ble det arrangert kurs for byggeledere to ganger i året, hos NTNU i Trondheim og i Oslo. Siden kursene kun gikk over to dager, så ble det jo relativt overflatisk. Vi skummet gjennom en rekke temaer, men jeg håper de fikk et visst utbytte av kursene. Uansett blir det ikke det samme som en egen utdannelse. HEVE STATUSEN I Sverige og Dan- mark er høyskoler og fagskoler knyt- tet sammen i et utdanningsløp. Hvilket nivå kvalitetsmessig byggeledere ligger på i disse landene, kan ikke Jørgen Hals si noe om. – Jeg har ikke jobbet i disse to lan- dene, men da jeg studerte i Sveits fikk jeg jo et innblikk i hvor høyt de priori- terte yrkesfag. Der hadde yrkesfagene en nesten like lang utdannelse som ingeniører. – Dette med prioritering av yrkesfag i skolen, slik at statusen heves, er noe man bør ha fokus på. Jeg føler at det tas for lett på yrkesfagene, dette er noe mange velger fordi de er skoletrøtte. For meg blir dette feil. Det burde være et videre løp direkte for dem som av- slutter en utdannelse som håndverker

Jørgen Hals, som har hatt ledende stillinger hos flere av de store entreprenørene mener det er viktig at byggeledelse løftes opp til høyskolenivå.

på videregående skoler. Jeg er sikker på at det er mange som er motiverte for mer utdanning. Hals understreker viktigheten av at alle som jobber i byggebransjen holder et høyt faglig nivå. – Vi trenger massevis av dyktige håndverkere og fagutdannede både nå og i uoverskuelig framtid. Derfor er det fint at det nå ser ut til at statusen heves ved at også disse yrkesgruppene får et høyskoletilbud og muligheten for å ta en bachelor. Jeg håper byggelederut- dannelsen som Fagskolen Innlandet nå vil starte opp med, bare er en start.

21

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with