Yrke nr. 4 - 2016

NYHETSREPORTASJE

Nå blir det skole-NM i yrkesfagene

OSLO Mange har gitt opp ambisjonene omå bli håndballstjerne, men har kanskje enmedalje i frisørfaget innen rekkevidde. Da er skole-NMnoe å strekke seg etter.

TEKST KARI KLØVSTAD

Vi er blitt vant til at både kokkelandslag og lærlinger reiser ut i verden for å hen- te heder og ære. Nå skal også elevene som går på videregående skole få vise hva de kan prestere i en stor konkur- ranse. I april arrangeres det første nor- gesmesterskapet i yrkesfag for elever i videregående skole, og målet er å få med dyktige deltagere fra hele landet. Arrangementet er et ledd i et sko- leprosjekt som WorldSkills Norway står bak. Organisasjonen har fått økonomisk støtte fra Kunnskapsdepar- tementet til å gjennomføre den store konkurransen. Elevene kan stille til start i et av 26 yrkesfag, og det nytter ikke å komme uforberedt til finalen 26. og 27. april 2017. – Hvorfor arrangerer dere en slik konkurranse?

– Den gir mye god, positiv effekt, sier Elisabeth Lange, som er sekretari- atsleder for WorldSkills Norway. Hun forklarer nærmere: RINGVIRKNINGER – Vår erfaring er at elevene blir veldig motiverte når det er snakk om konkurranse, og dette gjelder ikke bare dem som er best i utgangs- punktet. Disse trekker med seg de an- dre som også vil være med. Noen nøyer seg med å heie på kompisen eller hjel- per til med treningen inn mot arrange- mentene. Andre vil stå i første rekke og konkurrere. Dette skaper også et godt samhold i klassen, sier Elisabeth Lange. Det er frivillig å delta, men det viser seg at dem som i første omgang ikke ville være med, finner ut at det ikke er så farlig, men morsomt. De melder seg ofte på til neste konkurranse. Fylkeskommunene WorldSkills Norway har ansvaret for selve norges- mesterskapet 26. og 27 april. Men før det må deltagerne kvalifisere seg gjen- nom lokale konkurranser. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for sine elever i samarbeid med skolene, og de må arrangere ut- takskonkurranser, melde på deltagere og betale reise og opphold for dem som skal til NM, sier Elisabeth Lange. Hun håper på god oppslutning fra hele landet. Konkurransen er i hovedsak rettet inn mot enkeltelever i de ulike fagene, men i seks fag er det lag på to personer.

INGEN EKSTRABELASTNING Elisabeth Lange er opptatt av at oppgavene som blir gitt i forbindelse med norgesmes- terskapet skal være realistiske og tilpas- set læreplanen. Lærerne har mye å forholde seg til, og en slik konkurranse må ikke bli en ekstrabelastning. – Flere skoler har begynt å konkur- rere som «prøveeksamen» eller rett og slett som terminprøver der alle skal delta. Men elevene kan velge om de vil bli bedømt eller ha vanlig karakter. Den positive effekten er at jo mer du trener på noe, dess bedre blir du, og elevene synes ofte konkurranseforberedelser er mer moro enn tradisjonelle lekser, sier Lange. Hun viser til en undersøkelse som er gjort innen helsefag. Samholdet og lagånden i klassen er blitt bedre etter en slik treningsperiode. LÆRERNE LÆRER Oppgavene lages i samarbeid med andre skoler og næ- ringslivet for at de skal bli så realistiske som mulig. – En lokal bedrift vet hva som skjer der ute, og de har dyktige fagfolk som bidrar i arbeidet med oppgaver og utstyr. Lærerne lærer også mye av å være ute og snakke med næringslivet, så dette er en vinn-vinn situasjon, sier Lange, som mener at målet må være at konkurranser i yrkesfag skal bli en naturlig del av undervisningen. Ikke en ekstrabelastning.

Elisabeth Lange mener skole-NM vil gi positiv effekt. Foto: WorldSkills Norway

30

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with