Yrke nr. 4 - 2016

MITT DRØMMEYRKE

med universitetsutdanning som trengs framover. Huitfeldt og Pedersen er svært klare over situasjonen. – Men jeg tror mange ikke velger yrkes- fag fordi de er så unge når de tar valget. De vet enda ikke hva de vil, og derfor vel- ger mange studieforberedende fordi det er mer åpent. En må ta et stort og viktig valg før en egentlig er moden for det. – Det at for få velger yrkesutdanning er et globalt problem. Jeg kommer ak- kurat fra Chile der de snakket om det samme. Ofte får en bedre og lønn og arbeidsmuligheter på yrkesfag, så det er jo interessant at det likevel ikke er så populært. – Men jeg tror mange ikke velger yrkesfag fordi de er så unge når de tar valget. De vet enda ikke hva de vil, og derfor velger mange studieforbere- dende fordi det er mer åpent. En må ta et stort og viktig valg før en egentlig er moden for det, sier Huitfeldt. Pedersen har selv opplevd proble- met med mangel på fagarbeidere. – Flere ganger mens jeg har sittet her på Stortinget og hatt bruk for arbeidskraft på gården, har jeg hatt problemer med å finne folk som kan gårdsdrift. Mangel på faglært arbeids- kraft er et hinder for vekst og lønnsom- het i mange bedrifter. Stat og kommune bør komme ster- kere på banen for å skape lærlingplas- ser, synes hun. Hun mener også det er et sprik mellom teori og praksis, teorien på yrkesfagene bør være mer praksisrettet. – Det en lærer på skolebenken og det som møter en i arbeidslivet bør henge bedre sammen. Huitfeldt tror det må jobbes mer systematisk i ungdomsskolen med å orientere om yrkesvalg. – Men det handler også om å jobbe med foreldrene, siden en vet at de har så stor innflytelse på utdannings- valgene.

– Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe med barn, eller helst ungdom. Det at min mor var lærer har nok påvirket meg.

det i alle fall slik, siden mor var lærer, sier Huitfeldt. Selv forsøker hun å ikke blande seg for mye inn i barnas utdanningsvalg. – Vel, som mor har jeg jo mange meninger, men barna må ta valg selv. Det er vanskelig å «step off» når er mamma, men det må en. Min genera- sjons foreldre blir fort for styrende, og det er en fare ved det. – Hun var fra et fattig samfunn der det ikke fantes muligheter. Hun opplevde krigen, og har sett den utviklingen lan- det vårt har hatt. Hun var tydelig med å plassere æren for at vi har det så bra i Norge, det var Gerhardsen det. Pedersens valg er også blitt påvirket av foreldrene. De satt i kommunestyret, moren for Kristelig Folkeparti, faren for Arbeiderpartiet. Det var mange diskusjoner og politikkprat i hjemmet.

Bestemoren beskriver hun som ei AP- dame på sin hals. – Hun var fra et fattig samfunn der det ikke fantes muligheter. Hun opplevde krigen, og har sett den ut- viklingen landet vårt har hatt. Hun var tydelig med å plassere æren for at vi har det så bra i Norge, det var Gerhardsen det, sier Pedersen. Huitfeldt mener det også ligger en fare i det «å følge drømmen». – Det er viktig å følge drømmen sin når en velger utdanning, men det er minst like viktig å sjekke ut jobbmu- lighetene. For noen år siden ville alle gå på medielinja på videregående skole, men slik som det er i dag med store nedskjæringer i aviser som Aftenpos- ten, så er det ikke der jobbmulighetene er, sier Huitfeldt Ifølge NHOs kompetansebarome- ter er det fagarbeidere og de som har utdanning fra fagskole, og ikke folk

40

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with