Yrke nr. 4 - 2016

NYHETSREPORTASJE BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE

Etterspurte fagarbeidere

OSLO Tidligere i år publiserte Utdanningsdirektoratet rapporten Yrkesfaglig utvalg for helse, oppvekst og velvære – et sammensatt bilde . Rapporten er å finne på www.udir.no, og den handler blant annet ombarne- og ungdomsarbeidernes status og situasjon.

Julia Stelzer Pettersen, kommunika- sjonsrådgiver i direktoratet, sier i en e-post-kommentar til rapporten at selv om anerkjennelsen av barne- og ungdomsarbeidernes kompetanse er økende, har fagarbeiderne fortsatt en uklar plass i arbeidsdelingen, og mange arbeidsgivere er ikke kjenner godt nok til kompetansen fagarbeiderne har. ØNSKET Ifølge rapporten var 16 pro- sent av de barnehageansatte i 2014 barne- og ungdomsarbeidere. Ifølge rapporten ønsker Utdanningsdirektora- tet flere barne- og ungdomsarbeidere, og det hevdes at barnehageeierne et- terspør dem i økende grad. Nettstedet Arbeidslivet.no opply- ser at ca. 8000 søker seg til faget årlig, med 90 prosent kvinneandel. Samme nettsted opplyser med henvisning til Utdanningsspeilet 2014 at antallet barne- og ungdomsarbeidere økte med

og ungdomsarbeidere i 2013, flest i Vest-Agder med 45 prosent, færrest i Oslo med 5 prosent. I UTVIKLING Rapporten nevner at Øie- utvalgets innstilling, NOU 2012:1 Til barnas beste går inn for at 25 prosent av personalet i barnehagen skal være bar- ne- og ungdomsarbeidere. Stortingsmel- ding 24 (2012–2013) Fremtidens barne- hage støtter opp under Øie-utvalget på dette punktet, men uten å tallfeste. Barne- og ungdomsarbeiderne ut- dannes for å arbeide med aldersgrup- pen 0–18 år. Rapporten antyder at faget kan være tjent med en innsnevring for bedre å passe til barnehagers og skole- fritidsordningers behov. Dette er ikke blitt foreslått, på grunn av usikkerhet om hva det vil gjøre med rekrutterin- gen til faget. Samtidig fastslås det at barne- og ungdomsarbeiderfaget er et fag i utvikling.

HELSE, OPPVEKST OG VELVÆRE – ET SAMMENSATT BILDE YRKESFAGLIGUTVALGFOR

2900, eller 2 prosent, fra 2009 til 2013. Samtidig økte antallet barnehagelærere med om lag 4400, også 2 prosent. Ifølge direktoratets rapport var 23 prosent av assistentene i skolen barne-

VIL HA SPESIALISERTE BARNEHAGEFAGARBEIDERE

OSLO I private barnehager er barne- og ungdomsarbeiderne så godt som fra- værende, fastslår Fafo-forskerne Mona Bråten og Anna Hagen Tønder. Ifølge nettstedet Arbeidslivet.no er 10 pro- sent av de ansatte i private barnehager barne- og ungdomsarbeidere, mot 18 prosent i kommunale barnehager.

Ifølge kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) skyldes dette at PBL ønsker en egen, spesialisert barne- og ungdomsarbeiderutdanning. – PBL mener dagens utdanning ikke gir egnede nok fagarbeidere i barneha- gene, sier Iversen til Yrke. – Vi vil ha

spesialiserte barnehagefagarbeidere, noe vi tror vil være et løft for både fa- get og barnehagene. Vi har jo en egen barnehagelærerutdanning.

43

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with