Yrke nr. 4 - 2016

FAGARTIKKEL

Illustrasjonsfoto: fotolia.com

Kor viktig er vurdering av orden og åtferd? Burde det ha meir eller mindre plass i skulen?

«Det er viktigmed god orden og åtferd for vidare utdanning», «framtidig arbeidsgivar vil sjå på din orden og åtferd», kjende sitat for mange elevar frå lærarar og foreldre. Men kor viktig er orden og åtferd eigentleg når alt kjem til alt? Og omdet er så viktig, burde det ikkje då hameir fokus i skulen?

Tilbake da eg gjekk på ungdomskule fekk vi høyre at god or- den og åtferd var viktig for vidare utdanningsløp og på vida- regåande var det viktig med god orden og åtferd med tanke på vegen vidare i arbeidslivet. Dette tolkar eg var fordi orden og åtferd sei noko om oss som menneske, våre eigenskapar og kvalitetar, kanskje nesten i større grad enn karakterane? I «Forskrift til opplæringslova» står det at vurdering av orden hos eleven er knytt til om han/ho er forberedt til under- visinga, har med det han/ho treng, er punktleg, har gode arbeidsvanar og god arbeidsinnsatsen. Vurdering i åtferd blir målt opp mot korleis eleven ter seg ovanfor medelevar, læra- rar og andre tilsette. Det blir ikkje gitt talkarakter i orden og åtferd, men karakterane; god (G), nokså godt (NG) eller lite godt (LG). Når eleven skal vurderast i orden og åtferd skal

AV YVONNE SJÅSTAD yrkesfaglærer på helse- og oppvekstfag

KVA STÅR I LOVA? FAGLIG KOMPETANSE Til og byrja med skal vi sjå på kva som står om vurdering i «Forskrift til opp- læringslova». I skulen er ein god vurderingspraksis i fag eit fokus. Frå åttande klasse blir elevane vurdert med talkarakter i ulike fag, i form av formativ og summativ vurdering. Talka- rakter settast med karakter 1-6, der karakter 1 uttrykker svært låg kompetanse i faget, medan karakter 6 uttrykker at eleven har, som forskrifta beskriv; «…framifrå kompetanse i faget».

ORDEN OG ÅTFERD Samtidig som elevanes kompetanse i faget blir vurdert, skal ein i dag også vurdere orden og åtferd.

66

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with