Yrke nr. 4 - 2016

FAGARTIKKEL

av «kjekke» og «mindre kjekke» elevar. Men samtidig har eg autorisasjon som hjelpepleiar, og arbeidserfaring innan helseyrket, og veit kor viktig den personlege kompetansen er i vårt arbeid. Vi må vere gode medmenneske, ha god kom- munikasjonsevne, ja alt som eg nemnde tidligare. Med ut- gangspunkt i eigne erfaringar som hjelpepleiar vil eg påstå at alle desse er viktig nøkkelkompetanse som eg vil sjå etter hos elevane. Gjennom arbeidet med denne artikkelen har eg gjort meg opp mange tankar kring vurdering av orden og åtferd. Desse tankane vil eg ta med meg i framtida som yrkesfaglærar, der eg vil vere meir bevist denne vurderinga, og etter kvart gjere meg opp ei meir bestemt meining sjølv. Samtidig håpar eg at du som har tatt deg tid til å lese denne artikkelen vil tenke gjennom problemstillinga for framtida, så kanskje vi får ein betre og klarare vurderingspraksis i or- den og åtferd. LITTERATURLISTE EKELUND, T. (2007) Yrkesdidaktikk for grunnutdanning i helse- og sosialfag. Om bevisstgjøring av yrkesvalg og utvikling av nøkkelkvalifikasjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk. IMSEN, G. (2005) Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget. Kunnskapsdepartementet (2015) NOU:2015:8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Tilgjengelig frå: http://nettsteder.regjeringen.no/fremtidensskole/ files/2015/06/NOU201520150008000DDDPDFS.pdf (Henta 03. februar 2016). KUNNSKAPSDEPARTEMENTET (2006) Forskrift til opplæringslova . Til- gjengelig frå: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/ KAPITTEL_4#KAPITTEL_4 (Henta 29. januar 2016). ORVIK, A. (2015) Organisatorisk kompetanse. Innføring i profesjonskunnskap og klinisk ledelse. 2. utg. Oslo: Cappelen Damm AS. REGE, M. (2015) Karakterer i orden og oppførsel. Tilgjengelig frå: http:// nettsteder.regjeringen.no/fremtidensskole/2015/03/12/karakterer-i-orden- og-oppforsel/ (Henta 03. februar 2016). RØKENES, O. H. OG HANSSEN, P-H. (2002) Bære eller briste, kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. 3. utg. Bergen: Fagbokforlaget. SKAU, G. M. (2005) Gode fagfolk vokser: personlig kompetanse i arbeid med mennesker. Oslo: Cappelen akademisk. UTDANNINGSDIREKTORATET (2014) Ordensreglement Udir-8-2014. Til- gjengelig frå: http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/ Finn-regelverk-etter-tema/Laringsmiljo/Ordensreglement-Udir-8-2014/?read=1 (Henta 05. februar 2016). UTDANNINGSDIREKTORATET (2011) Generelle delen av læreplanen. Til- gjengelig frå: http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/Generell-del- av-lareplanen/ (Henta 03. februar 2016). UTDANNINGSDIREKTORATET (2006) Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag. Tilgjengelig frå: http://www.udir.no/kl06/hsf1-01/Hele/ (Henta 03. februar 2016).

skal avgjere om karakteren blir nedsett eller ikkje? Om det er slike kriterier vi i dag bedømmer karaktersetting i orden og åtferd samsvarar ikkje dette med formålet som står i «For- skrifta til opplæringslova». NY TENKING NØDVENDIG? Uansett kva måte vi vil bruke for å forme elevane sine personlege eigenskapar i framtida er det viktig at vi gjer dei beviste sine styrker og svakhe- ter. «Den generelle delen av læreplanen» sei det at eleven gjennom opplæringa skal bli rusta for livets oppgåver, og å meistre utfordingar saman med andre. Om vi sluttar og vur- dere orden og åtferd med eigen karakter må vi sjå om vi kan få inn vurderinga av det aktuelle området elles i læreplanen til dei enkelte faga. Når eg ser på kompetansemåla på helse- og oppvekstfag innan programfaga nemnast både elevens holdning, væremåte, empati og kommunikasjonsevne som viktige faktorar. Her vurderer vi allereie mange av dei punkta som skal vurderast i orden og åtferd. Kanskje er vurderinga i orden og åtferd overflødig? AVSLUTTING Som nyutdanna lærar er det vanskeleg for meg å konkludere med kva som er best eller verst i dette tema. Talkarakter i fag gir ei større ramme for forbetring for ele- vane, og er kanskje meir konstruktivt enn når vi sett karakter for orden og åtferd. Eg ser eit potensiale i at vi kan vurdere kriteria som «Forskrift for opplæring» omtaler for orden og åtferd i andre fag, meir knytt opp mot arbeidssituasjon i sta- den for oppførsel på skulen. Ein nedsett ordenskarakter eller åtferdskarakter kan også virke lite motiverande for eleven, eller bli som eit stempel vidare, og føre til ei stigmatisering

68

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with