Yrke nr. 4 - 2016

TEMA TRUET AV NEDLEGGELSE

ELVEBAKKEN Vi er på Elvebakken videregående skole i Oslo. Her har 30 interiør- og utstillingsdesignlærere fra hele landet samlet seg på kort varsel en fredag ettermiddag. Rolfsen og Kjersti Thommesen, begge faglærere på Pors- grunn videregående, er initiativtakerne til opprøret mot forslaget om nedleg- ging. – Hva gjør vi? spør Kjersti Thom- mesen lærerkollegane. Engasjert står hun foran tavlen og skriver ned innspill. Det nesten koker av ideer i klasserommet. – Vi må kartlegge hvor elevene våre nå jobber. Vise at det er behov for dem i arbeidslivet, sier én lærer. – Vi må dokumentere at det er et klart behov, sier en annen: – Bare i Hedmark vet jeg at Navs bedriftsundersøkelse tallfester et be- hov på 25 interiørdesignere. Tenk da på hvor stort behovet er i hele landet, sier en tredje. Det summer av stemmer, og hender er stadig i lufta. Noen tenker høyt om alternativene løsninger hvis det nå går slik direktoratet foreslår og faget flyttes over til studiespesialisering. Da tar flere ordet, blant dem Gunleik Rostøl som er faglærer i interiør- og utstillingsdesign på Sam Eyde videre- gående i Arendal, og også medlem av Faglig råd for design og håndverk på vegne av Utdanningsforbundet. – Hvis vi ikke er tydelig på at vi ønsker å beholde interiør og utstillings- design som et yrkesfag, da gynger det, sier sørlendingen Rostøl. STUDIESPESIALISERING Å fjerne inte- riør og utstillingsdesign som yrkesfag, er akkurat det Utdanningsdirektoratet vil. I sin innstilling viser de til at Vg2 interiør og utstillingsdesign tilbys ved 36 skoler i 18 fylkeskommuner i skoleå- ret 2016–17. «Omfanget viser at tilbudet er av stor interesse for elevene. Dersom tilbudet legges ned, har fylkeskom-

Kjersti Thommesen sier hun selv slet med teori på skolen. Hun mener det må være plass til de kreative hodene i norsk skole.

munene færre valgmuligheter å tilby elevene fordi et populært tilbud med praktisk-estetisk opplæring tas ut av tilbudsstrukturen. Vi kan forvente at noe av elevgrunnlaget vil forflytte seg til studieforberedende utdanningspro- gram for kunst, design og arkitektur.», skriver direktoratet i innstillingen. – Vi tror ikke at flertallet av våre elever ønsker å velge et studieforbere- dende program som kunst, design og arkitektur (KDA), eller at de passer der, sier Vibeke Rolfsen og Kjersti Thommesen. SKIEN Vi er i Skien hvor Porsgrunn- lærerne Rolfsen og Thommesen forbe- reder møtet i Oslo. De er synlig opp- rørte over forslaget om nedlegging. Både Rolfsen og Thommesen har vanskelig for å begripe forslaget. Ikke bare defineres interiør og design som et populært tilbud av utdanningsmyn- dighetene. – Det er også et veldig viktig tilbud. Det ser vi jo. Vi ser hvor viktig faget vårt er for våre elever, sier de Kjersti Thommesen. Vibeke Rolfsen som er interiør- arkitekt og lærer, karakteriserer faget hun underviser i som en hybrid:

– Vi favner de kreative og innova- tive elevene som er gode med hen- dene. Mange av dem vil kanskje ta høyere utdanning etter å ha gått hos oss. Men det er ikke gitt at det blir slik. Vi har både veldig skolesterke elever, men vi har også mange som har slitt med skole og teori i alle år. Og som absolutt ikke passer på KDA og stu- diespesialisering, sier hun engasjert. MIMIKK Både hender, mimikk og stemme brukes når hun og Kjersti Thommesen levende beskriver hva det- te faget betyr for dem og for så mange ungdommer. – Noen av våre elever kommer til oss etter flere år med skoleproblemer. Det er kreative unge mennesker som sliter med å finne sin plass i et skolemiljø med mye teori. Flere har store utfor- dringer. Mange modnes og kan bygge på med et studieforberedende år etter å ha gått hos oss. Men det gjelder ikke alle, sier Thommesen. Hun er utdannet utdanningsformgi- ver før Reform 94. Hun har jobbet for Teater Ibsen som dekoratør og også arbeidet for kjedene Adelsten og Kap- pahl. Thommesen er ærlig på at hun slet med teori da hun var yngre og tror

8

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with