Yrke nr. 4 - 2016

ikke hun ville klart studieforberedende som 16-åring. – Nei, det tror jeg ikke. Derfor er dette så trist. Vi har vært et viktig til- bud til de kreative ungdommene som sliter med å finne sin plass, det gjelder både skoleflinke ungdommer og ung- dommer som ikke er så ressurssterke. At alle nå skal presses inn i den samme formen på studieforberedende. Det er så meningsløst. Vi kan ikke godta det, sier hun. NASJONAL KATASTROFE Vibeke Rolf- sen er enda mer spisset. – Dette er intet mindre enn en na- sjonal katastrofe, sier hun. – Nei, jeg tuller ikke, understreker interiørarkitekten. – Hva g jør at du bruker så sterke ord? – At disse ungdommene som kan utvikle seg til å bli så viktige for alt det vi ser rundt oss, som kan bety noe for alt det vi omgir oss med, skal utraderes fra norsk skole - for det er det de blir. Rolfsen slår ut med hendene: – Mange av dem vil ikke passe inn på KDA der det er studiespesialisering som gjelder. Der er det er absolutt ikke satt av nok timer til de praktisk-estetis- FAKTA KDA • Kunst, design og arkitektur (KDA) er et studieforberedende opplærings- tilbud. • Første året er det 702 timer fellesfag og 280 timer felles programfag. • Andre året er det 560 timer fellesfag, 280 timer felles programfag og 140 timer valgfrie programfag. • Tredje året er det 421 timer fellesfag, 280 timer felles programfag og 280 timer valgfrie programfag. • Etter første året på KDA går det an å krysse over til IKT-servicefag.

FAKTA INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN • Design og håndverk er et yrkesfaglig opplæringstilbud.

noe fagbrev. Men jammen har faget de lærer seg betydning for samfunnet. – Hva blir elevene dere underviser? – De blir så mye forskjellig. Vi har tidligere elever som har tatt master i interiørdesign i Irland, som har ut- dannet seg til å bli interiørarkitekter i Oslo, som har blitt barnehagelærere, produktdesignere, arkitekter, fotogra- fer, som jobber innen salg og service, kjøkkenkonsulenter, interiørkonsulen- ter, grafisk design og mye mye mer. Det viktigste er at de fleste av dem er ute i • Tredje året er det på Vg3 interiør 56 timer fellesfag (kroppsøving) og 925 timer felles programfag (interiørarbeid og presentasjon). • Tredje året er det på Vg3 utstillingsde- sign 56 timer fellesfag (kroppsøving) og 925 timer felles programfag (utstil- lingsarbeid og visuell kommunikasjon). • Etter Vg3 interiør eller Vg3 utstil- lingsdesign er det mulig å gå videre på påbygning til generell studiekom- petanse. (Kilde: vilbli.no)

• Første året er det 336 timer fellesfag, 447 timer felles programfag og 168 timer yrkesfaglig fordypning. • Andre året er det på Vg2 interiør og utstillingsdesign 252 timer felles- fag (engelsk, kroppsøving, norsk og samfunnsfag), 477 felles programfag (produksjon og produktdesign) og 253 yrkesfaglig fordypning.

ke fagene. Og det er større klasser. Vi har opptil 15 i hver klasse. På studiespe- sialisering er elevantallet opptil 30. Det sier seg selv at det ikke blir like mye tid til hver elev i klasser som er dobbelt så store og hvor timeantallet til våre fag er langt færre, sier hun engasjert. – Dere snakker hele tiden om elevene. Hvis interiør og utstillingsdesign legges ned blir det vel behov for færre faglærere, så dere har jo et personlig motiv for at tilbudet skal bestå. Er det egentlig egne arbeidsplasser dere kjemper for? – Det er selvsagt viktig for oss å bevare egne arbeidsplasser, men dette dreier seg om noe langt mer enn det. Det er behovet for de praktiske men- neskene som er flinke til å se gode løs- ninger. Arbeidet vi gjør, blir ikke alltid lagt merke til, det bare er der rundt oss, som for eksempel hvordan møbler, tep- per, kunst og gjenstander er plassert i en hotellobby. Tror du noe av dette er tilfeldig? spør hun der vi sitter og gjør intervjuet foran en peis i et hyggelig dekorert fellesrom på et hotell i Skien. Kjersti Thommesen griper ordet: – Akkurat nå driver mine elever og lager kulisser til Barnas verdensdag i Skien. De designer opplevelsene som barna kommer inn i. Våre fag gir ikke

Vibeke Rolfsen karakteriserer forslaget om å legge ned interiør og utstillingsdesign som intet mindre enn en nasjonal katastrofe.

9

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with